Main Menu
BANGKOK PORTAL


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
30/04/2020 O6-กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัด ปฏิกูลและมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.๒๕๔๕ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-กฏกระทรวงตาม พรบ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-การทะเบียนราษฎร และสัญชาติ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบังคับกรุง&... ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัตกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการ พ.ศ 2543 ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ พ.ศ.2536 ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการกำจัดมูลฝอย และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ. ๒๕๒๑ ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-คำสั่ง กทม.3707-2541 ลว.3 ธค.41 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพของ กทม. ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-คู่มือปฏิบัติงาน การกำหนดสถานะ คนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฏหมาย และการควบคุม ชนกลุ่มน้อย ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ใช้สอบร่วมกัน ปี 2558 (ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ใช้สอยร่วมกัน ปี 2548 (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ใช้สอยร่วมกัน ปี 2548 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ใช้สอยร่วมกัน ปี 2542 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ใช้สอยร่วมกัน ปี 2537 ดาวน์โหลด
30/04/2020 O6-ประมวลกฎหมายที่ดิน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 3