Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 นางสาวเสาวลักษณ์  วยะนันทน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายเจษฎา  ประภาสะวัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว
 

นางสาวศุภัชฌา  อุวอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
​สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางสาวบุญนาค เพ็ชรา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายรัฐธนินท์  วัฒนกมลสิทธ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางจินตนาภรณ์  เรืองรองสุรังค์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

น.ส.กัลยา บุญแดง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นางชณิตา โพธ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางวันดี สุขสำเร็จ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายอภินันท์  รักจรรยาบรรณ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นายศศิพงษ์  เศวตนันทิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชมและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตลาดพร้าว

   
นโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
1 ภารกิจพิเศษ                   

        การบริหารจัดการมณฑลท้องสนามหลวง ทั้งด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก การดูแลความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ได้รับความสะดวก สบายมากที่สุด

 

5 นโยบายทันใจ

 • สะอาด (CLEAN) ะ บ้านเมืองสะอาด
 • สะดวก (CONVENIENT) ะ เดินทางสะดวก ใช้ชีวิต สะดวก ข้อมูลสะดวก สะอาด
 • ปลอดภัย (COMMUNITY) ะ ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัยชุมชน และสังคม ปลอดภัย สะอาด
 • คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประซาซน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
 • วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่
 

19 งานผลักฉันทันที

 • การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
 • Big Cleaning Day โดยการจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดย่านชุมซน ย่านการค้า คูคลอง อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • รณรงค์เก็บผักตบชวาทั้งในแม่นํ้าเจ้าพระยา และคลองทั่วกรุงเทพฯ
 • จัดทำแอปพลิเคชัน Bangkok 2U รู้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพฝน สภาพนํ้าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนนที่เป็นป็จจุบัน
 • นํ้าเร่งระบาย ให้สามารถสั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง
 • จัดทำแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชาในพื้นที่จุดอ่อนนํ้าท่วม7.    
 • ทางแยกห่วงใย ใสใจทุกคนโดยเน้น      รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย และประซาซนทั่วไป
 • ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเท้า
 • สั่งปีดสถานบริการฝ่าผันกฎหมาย ดำเนินการทันที
 • Pubic Eyes เครือข่ายเฝ็าระวังความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม
 • ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
 • ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
 • Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
 • เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค”16. เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุข           ภาวะดีเพื่อชีวิต” 1 เขต 1 ชุมชน
 • สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษา และมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน
 • เป็ดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
 • จัด “ย่านเดินเพสินกรุงรัตนโกสินทร์”
 

ข้อมูล : ธันวาคม 2563