Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตลาดพร้าว  

 

นายวุฒิพงษ์  มนัส
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายนพ  ชูสอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๑
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นายณัติฐพร  บางไพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๒
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว
 

นางสาวศุภัชฌา  อุวอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
​สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางสาวบุญนาค เพ็ชรา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายรัฐธนินท์  วัฒนกมลสิทธ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตลาดพร้าว

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

น.ส.กัลยา บุญแดง
หัวหน้าฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางพรเนตร  ประพนธ์ศิลป
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นางชณิตา โพธ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นางวันดี สุขสำเร็จ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตลาดพร้าว

 

นายอภินันท์  รักจรรยาบรรณ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตลาดพร้าว

นายศศิพงษ์  เศวตนันทิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชมและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตลาดพร้าว

   
นโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
1 ภารกิจพิเศษ                   

        การบริหารจัดการมณฑลท้องสนามหลวง ทั้งด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก การดูแลความปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ได้รับความสะดวก สบายมากที่สุด

 

5 นโยบายทันใจ

 • สะอาด (CLEAN) ะ บ้านเมืองสะอาด
 • สะดวก (CONVENIENT) ะ เดินทางสะดวก ใช้ชีวิต สะดวก ข้อมูลสะดวก สะอาด
 • ปลอดภัย (COMMUNITY) ะ ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัยชุมชน และสังคม ปลอดภัย สะอาด
 • คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประซาซน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
 • วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่
 

19 งานผลักฉันทันที

 • การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
 • Big Cleaning Day โดยการจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดย่านชุมซน ย่านการค้า คูคลอง อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • รณรงค์เก็บผักตบชวาทั้งในแม่นํ้าเจ้าพระยา และคลองทั่วกรุงเทพฯ
 • จัดทำแอปพลิเคชัน Bangkok 2U รู้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพฝน สภาพนํ้าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนนที่เป็นป็จจุบัน
 • นํ้าเร่งระบาย ให้สามารถสั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง
 • จัดทำแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชาในพื้นที่จุดอ่อนนํ้าท่วม7.    
 • ทางแยกห่วงใย ใสใจทุกคนโดยเน้น      รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย และประซาซนทั่วไป
 • ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเท้า
 • สั่งปีดสถานบริการฝ่าผันกฎหมาย ดำเนินการทันที
 • Pubic Eyes เครือข่ายเฝ็าระวังความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม
 • ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
 • ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
 • Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
 • เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค”16. เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุข           ภาวะดีเพื่อชีวิต” 1 เขต 1 ชุมชน
 • สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษา และมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน
 • เป็ดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
 • จัด “ย่านเดินเพสินกรุงรัตนโกสินทร์”