Main Menu
BANGKOK PORTAL


ขอบ้านเลขที่ออนไลน์


ยื่นขอบ้านเลขที่ออนไลน์


ขั้นตอนการขอบ้านเลขที่ออนไลน์

1. กรอกคำร้องตามแบบฟอร์ม คลิกที่นี่   
     
2. ส่งเอกสารประกอบคำร้องฯ  สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
          2.1  ส่งอีเมลล์  regis.laksidistrictoffice@gmail.com
          2.2  ส่งไลน์  โดยเพิ่มเพื่อนในไลน์  ของฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตหลักสี่  
                 สามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่  LINE ID  : @695qnjyz หรือ เพิ่มเพื่อน

3. กรณีส่งเอกสารประกอบคำร้องฯ ด้วยวิธีอีเมล์  ท่านต้องเพิ่มเพื่อนในไลน์ ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่  LINE ID  : @695qnjyz  หรือ 
เพิ่มเพื่อน และส่งข้อความเข้าไลน์ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ แจ้งชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำร้อง เพื่อเพิ่มการติดต่อ

4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1 วันทำการ (นับถัดจากวันที่ยื่นคำร้อง)

5. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่

6. เจ้าหน้าที่แจ้งนัดหมายวันที่เข้ารับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการนำเอกสารต้นฉบับที่ยื่นผ่านระบบทุกรายการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันมารับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
 

7. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
 


เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

กรณีดำเนินการด้วยตนเอง (มารับสำเนาทะเบียนบ้านด้วยตนเอง)

1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร (ท.ร.9)  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด  ( ตัวอย่างเอกสาร คลิกที่นี่)
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอ1 ชุด
4. แผนที่โดยสังเขป (ตัวอย่างแผนที่ 
คลิกที่นี่)
5. แบบบ้าน รูปด้าน 1 (ตัวอย่างแบบบ้าน คลิกที่นี่)
6. สำเนาโฉนดที่ดิน (ตัวอย่างสำเนาโฉนดที่ดิน คลิกที่นี่)
 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร (ท.ร.9)  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
คลิกที่นี่)
2. ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด  ( ตัวอย่างใบอนุญาตก่อสร้าง  คลิกที่นี่)
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอ(ผู้มอบอำนาจ) และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด  
4. หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่)
5. แผนที่โดยสังเขป (ตัวอย่างแผนที่ 
คลิกที่นี่)
6. แบบบ้าน รูปด้าน 1 (ตัวอย่างแบบบ้าน คลิกที่นี่)
7. สำเนาโฉนดที่ดิน (ตัวอย่างสำเนาโฉนดที่ดิน 
คลิกที่นี่)
8. กรณีเป็นบริษัท
     8.1 หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด
     8.2 บัตรประชาชนของคณะกรรมการที่มีอำนาจเซ็นต์ สำเนา 1 ชุด
 
 
 

วิธีการค้นหาพิกัดตำแหน่ง (GPS)

 

วิธีการสแกนเอกสารด้วยแอพพลิเคชัน CamScanner หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่
โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7406-7   
หรือ LINE ID  : @695qnjyz