Main Menu
BANGKOK PORTAL


FAQ

กลุ่ม :
ค้นหา :
          1. หนังสือเดินทางชาวต่างชาติตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารหน้าที่มีภายถ่ายใบหน้าและหน้าที่มีการลงตรา(วีซ่า) เข้ามาประเทศไทยล่าสุดจำนวน 1 ชุด
          2. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลของผู้ร้องในประเทศไทยพร้อมรับรองคำแปลภาษาไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ต้องระบุในเรื่องต่อไปนี้ 2.1 ผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายไทยและเหมาะสมที่จะทำการสมรสกับบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ 2.2 ผู้ร้องประกอบอาชีพอะไร และมีรายได้เท่าไร 2.3 สถานภาพสมรสของผู้ร้อง โสด,หย่า,หม้าย มีภาระผูกพันต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง 2.4 บุคคลที่ทางราชการสามารถติดต่อได้ 2 คน
          3. พยานคนไทย 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
          4. ล่าม 1 คน พร้อมบัตรประจำตัวล่าม (กรณีผู้ร้องไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้)
          5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตและกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ
          6. คู่สมรสชาวไทยต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง


หมายเหตุ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ โทร.02-982-2081-2 ต่อ 7405-6
วันเสาร์สำนักงานเขตเปิดให้บริการทะเบียนราษฎร  ทะเบียนบัตรประชาชน และรับแจ้งตาย เวลา 08.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
         กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ - ปัจจุบันข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ได้มีการเชื่อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (online) ทั่วประเทศแล้ว ดังนั้น ผู้ประสงค์จะขอทำบัตรฯ สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ เมื่อบัตรชำรุดในสาระสำคัญเช่น ไฟไหม้บางส่วนถูกน้ำเลอะเลือน ต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง
          1) บัตรเดิมที่ชำรุด
          2) หากบัตรชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลหรือรายการในบัตร ได้ให้นำเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบอนุญาตขับรถ ใบสุทธิ หรือ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
          3) หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคล ผู้น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปให้การรับรอง บุคคลผู้น่าเชื่อถือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

 
กรณีการเปลี่ยนชื่อ ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต ที่ท่านมีชื่ออยู่ในรายการทะเบียนบ้าน   โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) มาดำเนินการ
ยื่นคำร้องขอคัด หากแจ้งการเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523 - กลางปี พ.ศ.2540 ให้ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตร (ตอน 2) ได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ ถ้าแจ้งการเกิดก่อนปี พ.ศ.2523 ให้ยื่นคำร้องขอคัดสูติบัตร (ตอน 2) ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/ท้องถิ่น ที่แจ้งการเกิด (ออกสูติบัตร)
กรณีดังกล่าว หากเป็นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 33 หากเจ้าของกรรมสิทธิเป็นผู้ดูแลบ้าน ในขณะนั้น (ตามมาตรา 4 ระเบียบข้อ 5) สามารถยื่นคำร้องขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน เพื่อดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าว เข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนได้
สามารถทำที่เขตหลักสี่ได้  
เอกสารที่ใช้คือ สูติบัตรตัวจริง (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย)
ทำได้โดยที่ผู้ยื่นคำร้องรายที่ 1 ของคู่สมรสยื่นที่สำนักทะเบียนต้นทางและส่งสำนักทะเบียนปลายทางเป็นผู้รับและดำเนินการต่อโดยที่ผู้ยื่นคำร้องรายที่ 2 ของคู่สมรสมาพบและยื่นเอกสาร