Main Menu
BANGKOK PORTAL


โรงเรียนการเคหะท่าทราย

 

             โรงเรียนการเคหะท่าทราย ตั้งอยู่เลขที่ 304/233 หมู่ 6 ถนน ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนก่อตั้งโดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะคุณขลิบ จินดานนท์ประธานกลุ่มศาสนกิจสีมพันธ์ ได้ร่วมกับผู้อำนวยการนางวิไรรัตน์จุลคีรี ดำเนินการ ขอที่ดินจาก การเคหะแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 6 ไร่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2529ใช้อาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้ศาลาประชาคมและเต๊นท์ทำเป็นห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียนต่อมาอาคารเรียนของโรงเรียนสร้างเสร็จโดยได้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นเงินในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น จำนวน 4,249,000 บาทเป็นอาคาร จำนวน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง มีเวที

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5899777
เว็บไซต์ www.thasaischool.ac.th