Main Menu
BANGKOK PORTAL


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

 

              โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ภาคบังคับ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 314 หมู่ 2
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เปิดการเรียนการสอนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2547 โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ก่อสร้างอาคาร แล้วมอบให้ กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดการเรียนการสอน กรุงเทพมหานครรับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชงค์ วงศ์ขันธ์) รับมอบจาก ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (นายยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค) มีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2573-4836
เว็บไซต์ www.kheha2.com