Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

บบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (23-2-59)
แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (21-4-58)
บบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (21-4-58)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง การรับเงินเบี้ยความพิการ (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) (24-2-58)
- เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน)
- แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ
- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการ จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
- ใบมอบอำนาจ
- ใบมอบฉันทะ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555