Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

บบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบคำร้องรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง การรับเงินเบี้ยความพิการ (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) 

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน)ผู้สูงอายุ

แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ

ใบมอบอำนาจ

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555