Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ


แบบฟอร์ม คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด
ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
งานภาษีโรงเรือน
    - ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
    - ภ.ร.ด. 2 ค 
    - หนังสือรับสภาพหนี้
    - คำร้องขออนุญาตต่างๆ
    - บันทึกปค.14
    - หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)
    - คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - หนังสือมอบอำนาจ
    - หนังสือขอชำระภาษีค้าง 
    - คำร้องขอชำระภาษีค้าง  
งานภาษีบำรุงท้องที่
    - ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีบำรุงท้องที่ 
    - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 
    - แบบแสดงรายการที่ดิน
    - ตัวอย่างแบบแสดงรายการที่ดิน
    - แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่
    - แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง
    - หนังสือมอบอำนาจ

งานภาษีป้าย
     -  ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีป้าย 
     -  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
     -  แบบแสดงรายการภาษีป้าย
     -  ตัวอย่างแบบแสดงรายการภาษีป้าย
     -  แบบคำร้องแจ้งปลดป้าย-เปลี่ยนแปลงป้าย
     -  แบบหนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) 
     -  แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (พ.ศ.2541)