Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

คำร้องขอให้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง (23-2-59)
ำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (21-4-58)
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (24-2-58)
- คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1)
- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1)
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.3)
- คำขอโอนการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.8)
- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ (แบบ อภ.9)
- คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.1)
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5) 
- คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.10) 
- คำขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.11)