Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (8-2-59)
ำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (21-4-58)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (24-2-58)
- คำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารฯ (แบบ ข.5)
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารฯ (แบบ ข.5)
- คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
- คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือ ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ 
- บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
- บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน 
- คำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารฯ (แบบ ข.1) 
- คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.8)
- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
- เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน อาคาร