Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

แบบฟอร์มการให้บริการ

งานทะเบียนราษฎร
บคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.900)  

- บันทึกรับรองบุคคลแจ้งย้ายออกจากทะเบียนกลาง
- บันทึกการแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ของคนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

- บันทึกขอแจ้งย้ายตนเองออกจากทะเบียนกลาง
- การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
คัดสำเนา/ขอเล่มทะเบียนบ้าน
แจ้งย้ายออกจากเขตหลักสี่
- การแจ้งย้ายภายในเขตหลักสี่
- แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

บรับแจ้งการเกิด 
เอกสารแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ของคนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
- บันทึกขอคัดและรับรองสำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร


งานทะเบีัยนบัตรประชาชน
- คำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
- คำขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน


งานทะเบีัยนทั่วไป
- คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว
- บันทึกจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

สัญญาหย่าโดยความยินยอม
- บันทึกข้อตกลงการหย่า


หนังสือมอบหมายและให้ความยินยอม