Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการให้บริการ

การสอบสวน/รับรองบุคคล
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนมูลนิธิ
- แบบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
- แบบรับรองของบุคคลของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/ เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/ แก้ไขข้อบังคับ (ม.น.2)
- แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ (ม.น.6)
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
- แบบคำมั่นสัญญา
- ข้อบังคับมูลนิธิ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(มูลนิธิ)
ตัวอย่างรายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ

- หนังสือมอบอำนาจ
 
การจดทะเบียนสมาคม
- เอกสารประกอบการขอจัดตั้ง
- บัญชีรายชื่อกรรมการของสมาคม
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค. 1)
- แบบขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของสมาคม (ส.ค. 2)
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/ เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค. 3)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ร่างข้อบังคับสมาคม
- แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม