Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารเขตหลักสี่


นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่นางสาวสุกัญญา  น้อยเกษม
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่


พันจ่าอากาศโท ยุทธพล กล้าสงคราม
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่


นางชุติมา  เปลี่ยนรัศมี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางจรรยา  สุพัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


นายปวุติ  บุณยาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายประจวบ  น้อยอามาตย์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลนางธนาทิพย์  ตรงชาติ
หัวหน้าฝ่ายรายได้นายพิสูจน์  คงคา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนางลดาวัลย์  นนทศิลา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


นางอนัญญา  สติดี
หัวหน้าฝ่ายการคลังนายพนม  ยิ้มศรี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจนางสาวพัณณิตา  ไชยสาคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม