Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารเขตหลักสี่


นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่
โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7401
นายไพฑูรย์ งามมุข
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7403


นางสาวสุกัญญา  น้อยเกษม
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7402


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7411-3


นางชุติมา  เปลี่ยนรัศมี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7405-6


นายอิสระ  นามถกล
หัวหน้าฝ่ายโยธา
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7438-9


นางปิติพูน  วิมลกิตติพงศ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7422


นางกัลยาณี  พงศ์ผกามาศ
หัวหน้าฝ่ายรายได้
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7414


หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7434,7436นางลดาวัลย์  นนทศิลา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7429


นางอนัญญา  สติดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7419-21


นายพนม  ยิ้มศรี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7430-2


นางสาวพัณณิตา  ไชยสาคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โทร. 0 2982 2081-2​ ต่อ 7425-6
**ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2564 **