Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารเขตหลักสี่


นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่นายไพฑูรย์ งามมุข
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่


นางสาวสุกัญญา  น้อยเกษม
ผู้ช่วยอำนวยการเขตหลักสี่หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางชุติมา  เปลี่ยนรัศมี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนายอิสระ  นามถกล
หัวหน้าฝ่ายโยธานางปิติพูน  วิมลกิตติพงศ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางกัลยาณี  พงศ์ผกามาศ
หัวหน้าฝ่ายรายได้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนางลดาวัลย์  นนทศิลา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


นางอนัญญา  สติดี
หัวหน้าฝ่ายการคลังนายพนม  ยิ้มศรี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจนางสาวพัณณิตา  ไชยสาคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


**ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2564 **