Main Menu
BANGKOK PORTAL


หนังสือรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานฯ

หนังสือรับรองและแบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน ออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
หนังสือรับรองพนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ลูกจ้างสถานประกอบการ ฯลฯ (แบบ 1)  
ดาวน์โหลด   ไฟล์PDF   ไฟล์ Word


หนังสือรับรองข้าราชการและพนักงานของรัฐ (แบบ 2)  
ดาวน์โหลด   ไฟล์PDF   ไฟล์ Word


แบบคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน  (แบบ 3)
ดาวน์โหลด  ไฟล์PDF   ไฟล์ Word