Main Menu
BANGKOK PORTAL


วัฒนธรรมองค์กร

รายงานการประชุม
ให้ความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล


 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักงานเขตหลักสี่ ครั้งที่ 1/2562 

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักงานเขตหลักสี่ ครั้งที่ 1/2563