Main Menu
BANGKOK PORTAL


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-------------------------------------------------------------------