Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคคล

  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการ กทม.สามัญ)
02. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
03. การโอน
04. การรักษาการในตำแหน่ง
05. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
06. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
07. การเลื่อนเงินเดือน
08. ก.พ.7 และคู่มือการจัดทำ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับข้าราชการฯ
09. การลาออกจากราชการ
10. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร
 
  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.)
 01. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 02. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
 03. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการบริหารสถานศึกษา
 04. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน
 05. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน
 06. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 07. การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับเงินเดือน
 08. การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีและเลื่อนวิทยฐานะ
 09. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 10. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
 11. การดำเนินการทางวินัย
 12. การลาออกจากราชการ


 
  • คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้าง กทม.)

01. การลาและจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
02. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
03. การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร