Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏฺิบัติราชการประจำปี (O10)
 
 
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (O11)
 
สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ

• สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562  (O12)

• รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตหลักสี่ ปี 62 รอบ 6 เดือน

• สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

 สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
       
สรุปตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์(มิติที่ 1)
       สรุปตัวชี้วัดมิติที่ 2-4