Main Menu
BANGKOK PORTAL


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
.....................


กิจกรรม "ตักบาตรเติมบุญก่อนเริ่มงาน"
เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น. เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสทำบุญตักบาตร ได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงานของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกิดความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเยาวชนจิตอาสา เขตหลักสี่  
วันที่ 8 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสา เขตหลักสี่ พร้อมมอบเกียรติบัตรและหมวกเยาวชนจิตอาสา แก่ตัวแทนนักเรียนเยาวชนจิตอาสา ตัวแทนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ตัวแทนนักสืบตามสัปปะรดเขตหลักสี่ และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สำหรับโครงการเยาวชนจิตอาสา เขตหลักสี่ สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับสโมสรไลออน์สากลภาค 310A-1 จัดโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 386 คน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนักให้เยาวชน รู้จักเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน"
วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด "ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างแรงกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเบาวชน สถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมี ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่