Main Menu
BANGKOK PORTAL


​การขอคัดสำเนาภาพจากกล้อง CCTCV

 ให้บริการพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ  (เขตจตุจักร, เขตบางซื่อ, เขตลาดพร้าว, เขตบางเขน, เขตหลักสี่, เขตดอนเมือง, เขตสายไหม)


คำขอบริการ

  1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ 
     โดยระบุหมายเลขเสา/ตู้ควบคุม/กล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
  2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง
  3. รับหมายเลขรับเรื่อง
  4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน
  5. การติดต่อขอรับภาพ
      5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง
      5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้
          - บันทึกประจำวัน หรือ หนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        ของผู้มอบและผู้รับมอบ
      5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูลภาพสถานที่ติดต่อ :

 • ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานเขตบางเขน  
    โทร. 0 2521 1975, 0 2521 1976

 • ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานเขตจตุจักร  
    โทร. 0 2512 3524-25