Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมในการทำงาน


เอกสารประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมในการทำงาน


กฎพื้นฐานความปลอดภัยการจัดการแสงสว่างในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม


การจัดการแสงสว่างอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน


การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน


การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน


การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน


 ข้อระวังในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน


 คุณภาพอากาศในอาคาร 1

 คุณภาพอากาศในอาคาร 2
 การเกิดเหตุเพลิงไหม้ การดับไฟ


สาเหตุการเกิดอัคคีภัย


 การจัดทำทางหนีไฟ


 อุปกรณ์แจ้งเหตุ


 การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ


การจัดระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ


การจัดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้


การใช้ถังดับเพลิง


 การเตรียมพร้อมรับเหตุเพลิงไหม้


การอพยพอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย


เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ