Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตหลักสี่


ที่อยู่ : 999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2982 2081-2

โทรสาร : 0 2576 1380


E-mail : pr.laksi02@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/laksi2
สายรถเมล์ที่วิ่งผ่าน :  - สายรถเมล์วิ่งผ่านจากปากเกร็ดไปดอนเมือง  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งสำนักงานเขตฯ สาย 52
                             - สายรถเมล์วิ่งจากสะพานใหม่มาปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย 356, ปอ.356
                             - สายรถเมล์วิ่งจากมีนบุรีมาปากเกร็ด  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย ปอ.150
                             - สายรถเมล์วิ่งจากรังสิตผ่านถนนวิภาวดี  สาย 29, ปอ.29, 510, 503, 59, ปอ.59, 554
                             - สายรถเมล์วิ่ง ม.เกษตรฯ มาปากเกร็ด สาย 51
                             - สายรถเมล์วิ่งจากอนุสาวรีย์ฯ มารังสิต สาย 59, ปอ.59


หมายเลขโทรศัพท์ : 

 
ตำแหน่ง / ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ภายนอก โทรสาร
ผู้อำนวยการเขต
นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
0 2576 1387
0 2576 1442
 
 
 
 
ผู้ช่วยอำนวยการเขต
นายไพฑูรย์ งามมุข
0 2576 1373
-
ผู้ช่วยอำนวยการเขต
น.ส. สุกัญญา น้อยเกษม
0 2576 1392
-
       
ฝ่ายปกครอง
นางชุติมา เปลี่ยนรัศมี
0 2982 2081-2
0 2576 1380
 
 
 
 
ฝ่ายทะเบียน
- ว่าง -
0 2982 2081-2
0 2576 1362
 
 
     ต่อ 7405 (ทะเบียนทั่วไป)
     ต่อ 7407 (ทะเบียนราษฎร)
     ต่อ 7408 (ทะเบียนบัตรฯ)
     ต่อ 7406 (ธุรการ)
 
ฝ่ายเทศกิจ
นายพนม ยิ้มศรี
0 2576 1447
0 2576 1447
 
 
 
 
ฝ่ายการคลัง
นางอนัญญา สติดี
0 2982 2087-8
0 2576 1367
 
 
 
 
ฝ่ายการศึกษา
นางลดาวัลย์ นนทศิลา
0 2982 2093-4
0 2576 1445
 
 
 
 
ฝ่ายโยธา
นายอิสระ นามถกล
0 2982 2080
0 2576 1404
 
 
 
 
งานระบายน้ำ
นายเวชยันต์  วรเดช
02 982 2099
-
ฝ่ายรายได้
- ว่าง -
0 2982 2085-6
0 2576 1363
 
 
 
 
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
นายพิสูจน์ คงคา
0 2982 2096-7
0 2576 1393
 
 
0 2576 1393
 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
นางปิติพูน วิมลกิตติพงศ์
0 2982 2089-90
0 2576 1440
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
น.ส.พัณณิตา ไชยสาคร
0 2982 2091
0 2982 2092
 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
0 2982 1223-4
0 2982 1223
บัตรทอง
 
0 2147 5411
0 2147 5411
สัสดีเขตหลักสี่
พันโท สุธาดา ซินศิริ
0 2576 1170
0 2982 2081
 
 
 
ต่อ 7442
ปศุสัตว์อำเภอ
(นายอำนาจ  รุ่งโรจน์ศรีบุญ)
0 2982 2089-90
0 2576 1440
ศูนย์ อปพร. 
 
0 2982 2081 -2
 
ศูนย์รับร้องทุกข์ เขตหลักสี่
0 2982 2081-2
0 2576 1380
 
 
 
ผู้ชม 103,956 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น