Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อสำนักงานเขต

สำนักงานเขตหลักสี่


ที่อยู่ : 999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2982 2081-2

โทรสาร : 0 2576 1380


E-mail : pr.laksi02@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/laksi2
สายรถเมล์ที่วิ่งผ่าน :  - สายรถเมล์วิ่งผ่านจากปากเกร็ดไปดอนเมือง  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งสำนักงานเขตฯ สาย 52
                             - สายรถเมล์วิ่งจากสะพานใหม่มาปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย 356, ปอ.356
                             - สายรถเมล์วิ่งจากมีนบุรีมาปากเกร็ด  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย ปอ.150
                             - สายรถเมล์วิ่งจากรังสิตผ่านถนนวิภาวดี  สาย 29, ปอ.29, 510, 503, 59, ปอ.59, 554
                             - สายรถเมล์วิ่ง ม.เกษตรฯ มาปากเกร็ด สาย 51
                             - สายรถเมล์วิ่งจากอนุสาวรีย์ฯ มารังสิต สาย 59, ปอ.59


หมายเลขโทรศัพท์ : 

 
ตำแหน่ง/ ฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
โทรศัพท์ โทรสาร

   ผู้อำนวยการเขต
  0 2576 1387   0 2576 1442

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
  0 2576 1373  

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
  0 2576 1392  

   ฝ่ายปกครอง
  0 2982 2081-2   0 2576 1380

   ฝ่ายทะเบียน
  0 2982 2081-2 
     ต่อ 7405 (ทะเบียนทั่วไป)
     ต่อ 7407 (ทะเบียนราษฎร)
     ต่อ 7408 (ทะเบียนบัตรฯ)
     ต่อ 7406 (ธุรการ)
  0 2576 1362

   ฝ่ายเทศกิจ
  0 2576 1447   0 2576 1447

   ฝ่ายการคลัง
  0 2982 2087-8   0 2576 1367

   ฝ่ายการศึกษา
  0 2982 2093-4   0 2576 1445

   ฝ่ายโยธา
  0 2982 2080   0 2576 1404

   งานระบายน้ำ
  0 2982 2099  

   ฝ่ายรายได้
  0 2982 2085-6   0 2576 1363

   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  0 2982 2091   0 2982 2092

   ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  0 2982 2096-7   0 2576 1393

   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
  0 2982 2089-90   0 2576 1440

   ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
  0 2982 1223-4   0 2982 1223

   บัตรทอง
  0 2147 5411   0 2147 5411
   สัสดีเขตหลักสี่   0 2576 1170   0 2982 2081
   สรรพากรอำเภอ   0 2576 1926
  0 2576 1339-40
  0 2576 1426
 
 
ผู้ชม 84,746 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น