Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตหลักสี่


ที่อยู่ : 999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2982 2081-2

โทรสาร : 0 2576 1380


E-mail : pr.laksi02@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/laksi2
สายรถเมล์ที่วิ่งผ่าน :  - สายรถเมล์วิ่งผ่านจากปากเกร็ดไปดอนเมือง  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งสำนักงานเขตฯ สาย 52
                             - สายรถเมล์วิ่งจากสะพานใหม่มาปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย 356, ปอ.356
                             - สายรถเมล์วิ่งจากมีนบุรีมาปากเกร็ด  ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งศูนย์ราชการ สาย ปอ.150
                             - สายรถเมล์วิ่งจากรังสิตผ่านถนนวิภาวดี  สาย 29, ปอ.29, 510, 503, 59, ปอ.59, 554
                             - สายรถเมล์วิ่ง ม.เกษตรฯ มาปากเกร็ด สาย 51
                             - สายรถเมล์วิ่งจากอนุสาวรีย์ฯ มารังสิต สาย 59, ปอ.59


หมายเลขโทรศัพท์ : 

 
ตำแหน่ง/ ชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้อำนวยการเขต
 
  0 2576 1387   0 2576 1442

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 
  0 2576 1373  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
 
  0 2576 1392  

ฝ่ายปกครอง
 
  0 2982 2081-2   0 2576 1380

ฝ่ายทะเบียน
 
  0 2982 2081-2 
     ต่อ 7405 (ทะเบียนทั่วไป)
     ต่อ 7407 (ทะเบียนราษฎร)
     ต่อ 7408 (ทะเบียนบัตรฯ)
     ต่อ 7406 (ธุรการ)
  0 2576 1362

ฝ่ายเทศกิจ
 
  0 2576 1447   0 2576 1447

ฝ่ายการคลัง
 
  0 2982 2087-8   0 2576 1367

ฝ่ายการศึกษา
 
  0 2982 2093-4   0 2576 1445

ฝ่ายโยธา
 
  0 2982 2080   0 2576 1404

งานระบายน้ำ
 
  0 2982 2099  

ฝ่ายรายได้
 
  0 2982 2085-6   0 2576 1363

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
  0 2982 2091   0 2982 2092

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 
  0 2982 2096-7   0 2576 1393

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 
  0 2982 2089-90   0 2576 1440

ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
 
  0 2982 1223-4   0 2982 1223

บัตรทอง
 
  0 2147 5411   0 2147 5411