Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

1 การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
2 การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ดาวน์โหลด
3 การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
4 การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด