Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

1 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ ดาวน์โหลด
2 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ ดาวน์โหลด
3 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ ดาวน์โหลด
4 การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ ดาวน์โหลด
5 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
6 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว ดาวน์โหลด
7 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน ดาวน์โหลด
8 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูงและสถานที่ราชการ ดาวน์โหลด
9 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล  ดาวน์โหลด