Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

 
1 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) ดาวน์โหลด
2 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า) ดาวน์โหลด
3 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
4 การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด