Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนได้ผ่านทาง www.info.go.th
 
1 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลด
2 การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน ดาวน์โหลด
3 การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ  ดาวน์โหลด
4 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) ดาวน์โหลด
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) ดาวน์โหลด
6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4) ดาวน์โหลด
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) ดาวน์โหลด
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
9 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) ดาวน์โหลด
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) ดาวน์โหลด
11 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) ดาวน์โหลด
12 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
13 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) ดาวน์โหลด
14 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
15 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) ดาวน์โหลด
16 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) ดาวน์โหลด
17 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  ดาวน์โหลด
18 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ดาวน์โหลด
19 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ดาวน์โหลด
20 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
21 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
22 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
23 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
24 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว ดาวน์โหลด