Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนได้ผ่านทาง www.info.go.th
 
1 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย ดาวน์โหลด
2 ทะเบียนนิติกรรม ดาวน์โหลด
3 ทะเบียนศาลเจ้า ดาวน์โหลด
4 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ดาวน์โหลด
5 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ ดาวน์โหลด
6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
7 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
8 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
9 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
10 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
11 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
12 การเลิกมูลนิธิ ดาวน์โหลด
13 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ ดาวน์โหลด
14 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ ดาวน์โหลด
15 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ดาวน์โหลด
16 การเลิกสมาคม ดาวน์โหลด
17 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ดาวน์โหลด
18 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ดาวน์โหลด
19 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
20 การสละมรดก ดาวน์โหลด
21 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก ดาวน์โหลด
22 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก ดาวน์โหลด
23 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา ดาวน์โหลด
24 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ ดาวน์โหลด
25 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ดาวน์โหลด
26 การสอบสวนรับรอง ดาวน์โหลด