Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/03/2016 คำร้องขออนุญาตตัดคัดหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
07/03/2016 หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
07/03/2016 หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต ดาวน์โหลด
07/03/2016 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ ร.ส.1 คำร้องขออนุญาตโฆษณา ดาวน์โหลด
07/03/2016 สัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
07/03/2016 บันทึก ป.ค. 14 ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ ค.1 ใบแจ้งการขุดดิน ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ น.7 หนังสือแจ้งการบอกเบิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม ตามมาตรา 29 (แบบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) ดาวน์โหลด
07/03/2016 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
07/03/2016 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุม ดาวน์โหลด
07/03/2016 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
07/03/2016 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ดาวน์โหลด
07/03/2016 แบบ ข.6 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2