Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
30/05/2019 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร ท.ร.9 ดาวน์โหลด
07/03/2016 Memorandum (P.K.14) ดาวน์โหลด
07/03/2016 Civil Registration Petition Form (T.R.25) ดาวน์โหลด
07/03/2016 Petition of Residence Registration (T.R.980) ดาวน์โหลด
07/03/2016 Prepatation of temporary Thailand’s domicile/residency registration for foreigners. (T.R.13) ดาวน์โหลด
01/03/2016 หนังสือมอบหมายหรือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
01/03/2016 คำขอ แบบ ช.1 ดาวน์โหลด
01/03/2016 แบบ ค.ร.1 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
01/03/2016 คำร้องขอตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
01/03/2016 แบบ ท.ร.97 ค แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด
01/03/2016 แบบ ท.ร.900 แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1