Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2559  
สำนักงานเขตลาดกระบัง

1. บทสรุปผู้บริหาร   รายละเอียด
2. บทที่ 1 สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์  รายละเอียด
3. บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  รายละเอียด
4. บทที่ 3 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  รายละเอียด
5. บทที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  รายละเอียด
6. ตารางที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของสำนักงานเขตลาดกระบัง  รายละเอียด
7. ตารางที่ 2 ก.แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559  รายละเอียด
8. ตารางท่ี่ 2 ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2559 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี)  รายละเอียด
9. ตารางที่ 2 ค. ภารกิจประจำที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2559 และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  รายละเอียด
10. ตารางที่ 2 ง. ภารกิจ (เชิงยุทธศาสตร์/ประจำ) ที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รายละเอียด
11. ตารางที่ 2 จ.ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2 – 4 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงาน ก.ก.  รายละเอียด
12. ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559  สำนักงานเขตลาดกระบัง  รายละเอียด
13. ตารางที่ 4  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559  สำนักงานเขตลาดกระบัง  รายละเอียด
14. ตารางที่ 5 โครงการกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2 - 4  รายละเอียด
15. ตารางที่ 6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ /กิจกรรม  รายละเอียด