Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


ภารกิจหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชน  ทั้งทางด้านภายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน  องค์การชุมชนและเครือข่ายชุมชนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนการส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว  การส่งเสริมอาชีพ  การจัดหาแหล่งจำแหน่ายผลผลิต  การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเคราะห์สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย  การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม ความประพฤติเด็ก  การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์  ศูนย์เยาวชน  ห้องสมุด  บ้านหนังสือ  ศูนย์กีฬา  และลานกีฬา  การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  การให้บริการ  และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี  กีฬา  ห้องสมุด ฯลฯ  งานสภาเยาวชนเขต   การอนุรักษ์ส่งเสริม  เผยแพร่  ฟื้นฟู  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   การสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม   นันทนาการและการท่องเที่ยว  การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร  การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อมูลลานกีฬา
มีทั้งหมด 31 แห่ง ดังนี้
1. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเกล้า 202 หลังคาเขียว 
2. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 
3. ลานกีฬาหมู่บ้านพูนสินธานี 1
4. ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้าสวน 60 พรรษา
5. ลานกีฬาสวนพระนคร เขตลาดกระบัง
6. ลานกีฬาชุมชน FBT เขตลาดกระบัง
7. ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้า โซน1
8. 
ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้า โซน2 
9. ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้า โซน3 
10. ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้า โซน4
11. ลานกีฬาชุมนเคหะร่มเกล้า โซน5 
12. ลานกีฬาชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ3 โซน 8 
13. ลานกีฬาชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 โซน 9
14. ลานกีฬาชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11
15. ลานกีฬาชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 6 โซน 12
16. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเหล้า 201 หลังคาแดง 
17. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเหล้า 201 หลังคาแดง สนามที่ 2 
18. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเหล้า 201 หลังคาแดง สนามที่ 3 
19. ลานกีฬาหมู่บ้านเพิ่มสุข
20. ลานกีฬาชุมชนวัดราชโกษา 
21. ลานกีฬาชุมชนทิวไผ่พัฒนา
22. ลานกีฬาหมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 7
23. ลานกีฬาโรงเรียนวัดบึงบัว 
24. ลานกีฬาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
25. ลานกีฬารัตนโกสินทร์สมโภชน์ ลาดกระบัง
26. ลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบึง
27. ลานกีฬาอาคารสงเคราะห์
28. ลานกีฬาชุมชนเคหะร่มเกล้า 201 หลังคาแดง สนามที่ 4
29. ลานกีฬาชุมชนพื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 โซน 10
30. ลานกีฬาโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
31. ลานกีฬาโรงเรียนวัดลาดกระบัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่ 
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน
แขวงคลองสองต้นนุ่น จำนวน 24 ชุมชน
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๑
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๒
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๓
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๔
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๕
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้า โซน ๖
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ ๑ โซน ๗
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ ๓ โซน ๘
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ ๒ โซน ๙
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ ๔ โซน ๑๐
ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครฯระยะ ๕ โซน ๑๑
ชุมชนมิตรประชาร่วมใจฯ ระยะ ๖ โซน ๑๒
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาแดง ๒๐๑
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว ๒๐๒
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาขาว ๒๐๓
ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้าฯ แฟลตคลองสองต้นนุ่น (แฟลต ๑๑ หลัง)
ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว
ชุมชนน่าฟีอะฮ์ (ลำนายโส)
ชุมชนร่มเกล้า ๑
ชุมชนจิตรา
ชุมชนคลองหนึ่ง
ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา
ชุมชนรักสามัคคี
ชุมชนคลองสองร่วมใจพัฒนา
 
แขวงคลองสามประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
ชุมชนบำรุงรื่น
ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์
ชุมชนสองฝั่งคลอง
ชุมชนหมู่ ๔ คลองสามประเวศ
ชุมชนพุทธ-มุสลิมสามัคคี ร่มเกล้า ๕๐
 
แขวงลำปลาทิว จำนวน 9 ชุมชน
ชุมชนลำพุทรา
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ ๑๑ (คลองเจ็ก)
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ ๑๒ (ลำพะอง)
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ ๑๓ (ลำคูเวียง)
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส
ชุมชนบึงบัว
ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา
ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ ๙ ลำปลาทิว
ชุมชนริมคลองลำปลาทิว
 
แขวงลาดกระบัง จำนวน 13 ชุมชน
ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม
ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร ๒
ชุมชนวัดสังฆราชา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนประชาร่วมใจ
ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา
ชุมชนซอยธรรมนูญ
ชุมชนหลังวัดลานบุญ
ชุมชนหมู่บ้านลานบุญ
ชุมชนหมู่บ้านสมนึก
ชุมชนเทอดศาสนา
ชุมชนทวีปัญญารักษ์
ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา
 
แขวงทับยาว จำนวน 9 ชุมชน
ชุมชนมาเรียลัย
ชุมชนวัดพลมานีย์
ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์
ชุมชนสุทธาวาส
ชุมชนเลียบคลองมอญ
ชุมชนนำไกร หมู่ ๙ ทับยาว
ชุมชนบ้านทับยาว
ชุมชนประชาอุทิศ
ชุมชนทิวสนร่วมจิตมณียา
 
แขวงขุมทอง จำนวน 5 ชุมชน
ชุมชนวัดราชโกษา
ชุมชนดารุ่ลมุกีมอุปถัมภ์
ชุมชนซิรอตุ้ลญันนะห์
ชุมชนคลองตาสอน
ชุมชนม่านารุ้ลฮุ่ดา

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  จำนวน 17 ศุนย์

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

การดาวน์โหลดเอกสาร
    1. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน  - ดาวน์โหลด
    2. แบบฟอร์มขอมอบหมายเข้าประชุมกรรมการชุมชน  - ดาวน์โหลด
    3. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  -ดาวน์โหลด-
      (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)
   4. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  -ดาวน์โหลด-
    5. หนังสือมอบอำนาจ  -ดาวน์โหลด-