Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 2 (8 ก.พ. 2559)