Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2 (5-1-59)