Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านทำความสะอาดบนผิวจราจรรวมถึงทางเท้า การบริการด้านการเก็บขนมูลฝอย การบริการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล การบริการด้านสวนสาธารณะ การปลูกดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งตัดหญ้าในที่สาธารณะต่างๆ การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณโบราณสถานรวมถึงการให้บริการต่างๆ ตามที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอในขอบเขตที่สำนักงานเขตปฏิบัติงานได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนให้บริการแก่ประชาชน

การบริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ     

1. กลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย
      จัดเก็บขยะมูลฝอยตามถนน อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ตรอก ซอยต่าง ๆ ตลอดจนคูคลองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่และไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย กระทำได้ 3 วิธี คือ
             1.1 สำนักงานเขตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บตามอาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ในเวลาราชการ โดยออกใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานครไว้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
             1.2 ชำระด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะในเวลาราชการ
             1.3 ชำระด้วยเช็ค (สั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร)
       อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
          - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
          - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตรเดือนละ 40 บาท
          - วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ2,000 บาท
          - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
           - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท
           - ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150 บาท
2. กลุ่มงานกวาด
         รับผิดชอบการกวาดถนนสายหลัก สายรอง และตรอกซอยต่าง ๆ ตลอดจนทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายรถประจำทาง เก็บเศษขยะข้างทาง เกาะกลางถนน เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. งานด้านบริการด้านขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน
         การแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมันสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หรือสามารถโทรศัพท์มาแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2328 8151 โดยแจ้งชื่อ บ้านเลขที่ ถนน ซอย สถานที่สำคัญหรือใกล้เคียง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ อัตราค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน ดังนี้
         อัตราค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมันครั้งหนึ่ง ๆ
              - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
              - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
              - เศษเกินครึ่งหนึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
4. กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
         งานปลูก ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เกาะกลางถนน ถนน สวนหย่อม พื้นที่สาธารณะ โดยการพรวนดิน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ สนับสนุนการออกปฏิบัติงานดับเพลิงในพื้นที่เขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียง บริการส่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รับแจ้งการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ไม้หักล้ม แก้ไขดำเนินการปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับต้นไม้
      อัตราค่าบริการตัดแต่งต้นไม้ ดังนี้
       4.1 บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
             ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 200 บาท
             ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105 ซม. ต้นละ 500 บาท
             ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ 800 บาท
             ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
             ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
             ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 1,700 บาท
       4.2 บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
              ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 400 บาท
              ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
              ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ 1,600 บาท
              ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม. ต้นละ 2,200 บาท
              ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 2,800 บาท
              ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 3,400 บาท
       4.3 การขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว
            ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 600 บาท
            ขนาดรอบโคนต้น 101 - 105 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
            ขนาดรอบโคนต้น 151 - 200 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
            ขนาดรอบโคนต้น 200 - 250 ซม. ต้นละ 2,000 บาท
            ขนาดรอบโคนต้น 251 - 300 ซม. ต้นละ 3,000 บาท
            ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 4,000 บาท
            ค่าเก็บขนต้นไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง
            ระยะทางต่อกิโลเมตรไม่เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 500 บาท เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 700 บาท
             กรณี ผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ลดค่า บริการร้อยละ 20 จากอัตราที่กำหนด


 การติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

      - ติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง หรือ

      - โทรศัพท์หมายเลข 02-326-9149 ต่อ 6875-6  หรือ 02-326-9013