Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายโยธา  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมแซมและการปรับปรุงโรงเรียน  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ผิวจราจร  สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม  การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงาน  สาธารณูปโภค   การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน  ตรอก  ซอย  การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การบำรุงดูแลรักษาคู  คลอง  ทางหรือท่อระบายน้ำ  สะพานข้ามคลอง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำ ผังเมืองประเภทต่าง ๆ  การควบคุมตามที่ได้รับมอบหมาย   การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ  การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต  การจัดทำ  ติดตั้ง  ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาพป้ายชื่อซอย  ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง  การทาสีขอบคันหิน  การทาสีตีเส้น  รวมถึงเส้นทแยงเหลือง  การจัดทำคันชะลอความเร็ว  การติดตั้ง  guard-rail  อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน  และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ  หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซม  ปรับปรุง  หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ข้อแนะนำการติดต่อราชการกับ
ฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตลาดกระบัง
ประกอบด้วย          -  งานควบคุมอาคาร
                                -  งานรักษาที่สาธารณะ
                                -  งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ
                                -  งานระบายน้ำ
                                -  งานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร     
ติดต่อสอบถาม  โทร. 02-326-6231 หรือ 02-3269149 ต่อ 6866-7

                การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาต แบบ ข.1  หรือ แบบ ข.2  พร้อมหลักฐานดังนี้
 1. แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ  และแบบแปลนแสดงรายละเอียดอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง รวม 5 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ยื่นขออนุญาต  พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา  1  ชุด
 3. สำเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตทุกแผ่นขนาดเท่าของจริง (ห้ามย่อหรือขยายส่วน)  พร้อมให้เจ้าของที่ดินทุกคนเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกหน้า  จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดินทุกคน  พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา  1  ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้ขออนุญาตมอบหมายตัวแทน)  ติดอากร  30.-บาท  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 6. กรณีผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินเป็นรูปบริษัท  หรือนิติบุคคลจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อ  พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสาร
 7. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคล  แสดงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและวัตถุประสงค์ทุกแผ่น  มีอายุไม่เกิน  6  เดือน  พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา  จำนวน  1  ชุด
 8. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 (แบบ น.4)
 9. รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร  (กรณีเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร  หรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  พร้อมให้วิศวกรผู้คำนวณโครงสร้าง  เซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น  จำนวน  1  ชุด
 10. หนังสือรับรองพร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี
 11. กรณีอาคารที่อยู่ในข่าย  ต้องมีระบบกำจัด     น้ำเสีย  เช่น  อาคารชุด  หอพัก  ต้องแสดงรายการคำนวณ  1  ชุด  พร้อมแบบแปลนการกำจัดน้ำเสีย  จำนวน  5  ชุด
โปรดอย่าทำการก่อสร้าง , ดัดแปลง , รื้อถอนอาคาร  ก่อนได้รับอนุญาต หรือก่อสร้าง , ดัดแปลงผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต  มิฉะนั้นท่านจะได้รับโทษ  ดังนี้
 1. การก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้าย
อาคารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือทำผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  60,000.-บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 1. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน-
ท้องถิ่น  นอกจากจำต้องระวางโทษตามข้อ  (1)  แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละ  10,000.-บาท  ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
 
 1. การกระทำดังกล่าว  ถ้าเป็นการกระทำของ
ผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็น  2  เท่า  ของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
 1. ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม  การศึกษา  หรือการสาธารณสุข  หรือเป็นการค้าเพื่อให้เช่า  ให้เช่าซื้อขายหรือจำหน่าย  โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด  ต้องระวางโทษเป็น  2  เท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
 

กลุ่มงานรักษาที่สาธารณะ
ติดต่อสอบถาม     โทร. 02-326-6231 หรือ 02-3269149 ต่อ 6866-7
 1. ตรวจสอบระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะ ถนน ซอย คู
คลอง ลำราง และที่ของกรุงเทพมหานคร  เพื่อมิให้มีการรุกล้ำ
 1. ตรวจสอบและกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ  ให้แก่ผู้
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีส่วนต่อกับที่สาธารณะ  หรือมีแนวถนนโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมระวังแนวเขตที่สาธารณะ หรือที่ดินกรุงเทพมหานครกับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ในกรณีที่มีการของรังวัดที่ดินและที่ดินนั้นมีส่วนติดต่อกับที่สาธารณะ
 1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลที่สาธารณะให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1. ดำเนินการกับผู้ละเมิดหรือทำความเสียหายแก่ที่
สาธารณะ เช่น การลัดลอบขุดถนน ทางเท้า และทำการก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่สาธารณะ
 1. จัดทำหลักฐานการอุทิศที่ดินให้เป็นที่
สาธารณประโยชน์
 1. จัดทำทะเบียนที่สาธารณะ เก็บโฉนด ระวางแผนที่
รายละเอียดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
 1. ตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดคันหิน
ทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
 1. การขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำ กรณีต้องการสร้าง
เชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำของอาคารกับท่อระบายน้ำสาธารณะ
 1. การขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในที่สาธารณะ
 2. การขออนุญาตทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะ เช่น การ
กั้นรั้วชั่วคราวกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  การตั้งโต๊ะ  ตั้งเต้นท์ชั่วคราว
หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาต
อย่างละ  3  ชุด  คือ
 • สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินและ
ผู้ขออนุญาต
 • แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ขออนุญาต
 • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (ถ้ามี)
 1. การตรวจสอบพิจารณาอนุญาตขุดดินและถมดิน 
ที่มีเนื้อที่ ตั้งแต่  2,000  ตารางเมตร  (1-1-0  ไร่)  ขั้นไป
หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาตอย่าง
ละ  3  ชุด  คือ
 • สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต (ถ่ายเท่ากับ
ต้นฉบับ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินและ
ผู้ขออนุญาต
 • ในกรณีผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่เป็นนิติบุคคล 
จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อ  พร้อมประทับตราในเอกสาร
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6  เดือน


กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ
ติดต่อสอบถาม    โทร. 02-326-6231 หรือ 02-3269149 ต่อ 6866-7
 1. สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และวางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน  ตรอก  ซอย  สะพานทางเดินเท้า
 2. การบำรุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  ท่อระบายน้ำ  สิ่งสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
 3. การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการร้องเรียน  ถนน  ทางเท้าที่ชำรุดเสียหาย
 4. การดำเนินการจ้างเหมา  ควบคุมการดำเนินการปรับปรุงต่าง ๆ

กลุ่มงานระบายน้ำ
ติดต่อสอบถาม   โทร. 02-326-6231 หรือ 02-3269149 ต่อ 6866-7  
 1. การบำรุงรักษาคู  คลอง  และท่อระบายน้ำสาธารณะ
 2. การลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  แก้ไขและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสาธารณะ
 3. การเก็บขยะและวัชพืชต่าง ๆ จากคู  คลอง
 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 5. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน  ตรอก  ซอย  ที่เป็นทางสาธารณะ
 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวก  โปรดกรุณาติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ หรือ
แจ้งหัวหน้าฝ่ายโยธา  โทร 0-2326-9012  ต่อ 6866-7
โทรสาร 0-2326-6231   ฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตลาดกระบัง
 
วิสัยทัศน์ฝ่ายโยธา
“ ฝ่ายโยธามุ่งมั่นควบคุมและพัฒนา
สิ่งสาธารณูปโภคสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
โดยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เพื่อประโยชน์สุขของชาวลาดกระบัง