Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภารกิจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครอง  การทะเบียน  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ  การสาธารณูปการ  การส่งเสริมการฝึก  และประกอบอาชีพ  การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การจัดการศึกษา  การสังคมสังเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  การส่งเสริมกีฬา  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรศพ  และสาธารณสถานอื่นๆ  การคุ้มครอง  ดูแลบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การผังเมือง  การวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  การควบคุมอาคาร  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งเสริมและสนับสนุน  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การจัดเก็บรายได้  การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

1. ฝ่ายปกครอง    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง  การทะเบียนปกครอง(ได้แก่  ทะเบียน  พินัยกรรม  ทะเบียนมูลนิธิ  ทะเบียนสมาคม  ทะเบียนมัสยิดอิสลาม  ทะเบียนศาลเจ้า  ทะเบียนสัตว์พาหนะ  ทะเบียนนิติกรรม)  การฌาปนกิจสงเคราะห์  การสอบสวนรับรองบุคคล  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเลือกตั้ง  การทำประชามติและประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  การคุ้มครองผู้บริโภค  การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ  การประชาสัมพันธ์  การรับเรื่องร้องทุกข์  การสื่อสารและรับส่งวิทยุ  การประชุม  งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งานลูกเสือชาวบ้าน  งานมวลชนงานเขตเคลื่อนที่  งานสภาเขต  งานราชการส่วนภูมิภาค  งานยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล  งานบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณและธุรการ  งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ  งานพิธีการ  งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ  งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต  งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    

2. ฝ่ายทะเบียน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน   ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  สัญชาติ  ทะเบียนทั่วไป  (ได้แก่  ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล)  การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service)  การจัดทำบัญชี  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง  การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายโยธา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมแซมและการปรับปรุงโรงเรียน  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ผิวจราจร  สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม  การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงาน  สาธารณูปโภค   การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน  ตรอก  ซอย  การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การบำรุงดูแลรักษาคู  คลอง  ทางหรือท่อระบายน้ำ  สะพานข้ามคลอง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำ ผังเมืองประเภทต่าง ๆ  การควบคุมตามที่ได้รับมอบหมาย   การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ  การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต  การจัดทำ  ติดตั้ง  ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาพป้ายชื่อซอย  ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง  การทาสีขอบคันหิน  การทาสีตีเส้น  รวมถึงเส้นทแยงเหลือง  การจัดทำคันชะลอความเร็ว  การติดตั้ง  guard-rail  อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน  และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ  หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซม  ปรับปรุง  หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ  การสุขาภิบาลตลาด    สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะการควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะการควบคุมมลพิษ การพัฒนา  ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  การกำจัดแมลง และสัตว์นำโรค  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  การควบคุมจัดการ  กำจัด  ห้าม  ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  การใช้สารระเหย  คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  โรงงาน เป็นต้น  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  (ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ที่ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต  การดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี  การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได่แต่ละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้านที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว  และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ไขมัน  และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปลูก  ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื่นที่เขตที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม   การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

7. ฝ่ายการศึกษา    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ประสาน  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่  เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่เขต เพื่อเตรียมการรับนักเรียน  ประสานงาน  ติดตาม  สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการเขต  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของสำนักงานเขตวางแผนและดำเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพในสถานศึกษา  การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน  การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน  สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประสานการสำรวจข้อมูล  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสเด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ  ดำเนินการด้านการเงิน   การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

8. ฝ่ายการคลัง    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงินอุดหนุนรัฐบาล  เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด  (ได้แก่  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร  การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน  การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด   การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร   การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร  การบริหารงบประมาณ  การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดหาและควบคุมพัสดุ  การควบคุมทรัพย์สิน  การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิคส์)  การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร  (MIS)  จำนวน  9  ระบบงาน(ได้แก่  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  ระบบงานการบัญชี  ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง  ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ  การเงิน การคลัง  การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

9. ฝ่ายเทศกิจ    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฏหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน   การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานนิติการทั่วไป  งานเกี่ยวกับคดี  และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชน  ทั้งทางด้านภายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน  องค์การชุมชนและเครือข่ายชุมชนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนการส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว  การส่งเสริมอาชีพ  การจัดหาแหล่งจำแหน่ายผลผลิต  การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเคราะห์สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย  การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม ความประพฤติเด็ก  การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์  ศูนย์เยาวชน  ห้องสมุด  บ้านหนังสือ  ศูนย์กีฬา  และลานกีฬา  การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  การให้บริการ  และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี  กีฬา  ห้องสมุด ฯลฯ  งานสภาเยาวชนเขต   การอนุรักษ์ส่งเสริม  เผยแพร่  ฟื้นฟู  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   การสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม   นันทนาการและการท่องเที่ยว  การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร  การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

11. โรงเรียนประถมศึกษา   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามงานกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

12. โรงเรียนมัธยมศึกษา   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาโดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฏหมาย  กฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                                      สำนักงานเขตลาดกระบัง   มีส่วนราชการดังต่อไปนี้

                                      1. ฝ่ายปกครอง

                                      2. ฝ่ายทะเบียน

                                      3. ฝ่ายโยธา

                                      4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

                                      5. ฝ่ายรายได้

                                      6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

                                      7. ฝ่ายการศึกษา

                                      8. ฝ่ายการคลัง

                                      9. ฝ่ายเทศกิจ

                                      10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

                                      11. โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์)

                                      12. โรงเรียนวัดสังฆราชา

                                      13. โรงเรียนวัดพลมานีย์

                                      14. โรงเรียนวัดปากบึง

                                      15. โรงเรียนประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)

                                      16. โรงเรียนแดงเป้า  (สิงสุขบูรณะ)

                                      17. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์

                                      18. โรงเรียนวัดลานบุญ

                                      19. โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  (กุลางกูรอุปถัมภ์)

                                      20. โรงเรียนวัดราชโกษา

                                      21. โรงเรียนวัดบึงบัว

                                      22. โรงเรียนวัดทิพพาวาส

                                      23. โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)

                                      24. โรงเรียนขุมทอง  (เพชรทองคำอุปถัมภ์)

                                      25. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

                                      26. โรงเรียนวัดบำรุงรื่น

                                      27. โรงเรียนวัดขุมทอง

                                      28. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

                                      29. โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

                                      30. โรงเรียนลำพะอง  (ราษฎร์จำเริญบำรุง)