Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ข้อมูลทั่วไป

จำแนกจำนวนบ้านเปรียบเทียบกับจำนวนพื้นที่รายแขวง  ดังนี้
 
แขวง พื้นที่ (ตร.กม.) จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
ลาดกระบัง
คลองสองต้นนุ่น
คลองสามประเวศ
ลำปลาทิว
ทับยาว
ขุมทอง
10.823
14.297
17.458
25.834
33.752
21.695
11,511
26,923
7,030
7,524
9,313
1,927
รวม       123.859                             64,228

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ ต.ค. 57)
 
ลำดับที่ แขวง จำนวนราษฎร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
 
ลาดกระบัง
คลองสองต้นนุ่น
คลองสามประเวศ
ลำปลาทิว
ทับยาว
ขุมทอง
รวม
14,019
31,547
7,296
10,792
12,964
3,790
80,408
15,449
34,516
7,999
11,467
14,087
3,965
87,483
29,468
66,063
15,295
22,259
27,051
7,755
167,891
10,463
20,178
5,040
6,211
7,116
2,414
51,422
11,853
23,220
5,849
6,896
7,871
2,705
58,393
22,315
42,398
10,889
13,107
14,987
5,119
109,815

 

 
การคมนาคม    เส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 1. เส้นทางคมนาคมในเขต เดิมประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน การคมนาคมได้พัฒนาไปมาก  มีการก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกยิ่งขึ้น  ดังนั้น ประชาชนจึงหันมาใช้การเดินทางโดยรถยนต์มากกว่าทางเรือ แต่ยังมีบางท้องที่ที่ยังใช้การเดินทางเรืออยู่ เนื่องจากยังไม่มีถนนตัดผ่าน
 2. เส้นทางคมนาคมระหว่างเขตกับภายนอกเขต ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางรถยนต์และทางรถไฟในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
 
                          รถประจำทางที่ผ่านสำนักงานเขตลาดกระบัง  ได้แก่ ปอพ. 23  ปอ.517  ปอ. 1013, สาย 1013, 517, 143, 151  และรถตู้สายต่างๆ
ถนน  ที่สำคัญ มีอยู่ 8 สาย
 1. ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ติดต่อระหว่างเขตลาดกระบังกับเขตประเวศและเขตพระโขนง (สำนักการโยธาดูแลรับผิดชอบ)
 2. ถนนร่มเกล้า ติดต่อระหว่างเขตลาดกระบังกับเขตมีนบุรี(กรมทางหลวงดูแลรับผิดชอบ)
 3. ถนนฉลองกรุง (ถนนลำปลาทิว) ติดต่อระหว่างเขตลาดกระบังกับเขตหนองจอก           (สำนักการโยธา ดูแลรับผิดชอบ)
 4. ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนร่มเกล้ากับถนนฉลองกรุง  (สำนักการโยธาดูแลรับผิดชอบ)
 5. ถนนหลวงแพ่ง เชื่อมต่อระหว่างถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังตรงเข้าอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา (สำนักการโยธา ดูแลรับผิดชอบ)
 6. ถนนกิ่งแก้ว เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังกับถนนบางนา-ตราด  จังหวัดสมุทรปราการ  (กรมทางหลวงดูแลรับผิดชอบ)
 7.   ถนนขุมทอง – ลำต้อยติ่ง
 8.   ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์)
ทางรถไฟ  มีรถไฟสายตะวันออกแล่นผ่านสถานีรถไฟลาดกระบัง สถานีรถไฟหัวตะเข้และสถานีรถไฟหลวงแพ่ง
                                               
                                ทางน้ำ  เส้นทางหลักที่สำคัญ แบ่งเป็น
1. คลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน มี  8  คลอง คือ
 
 1. คลองหัวตะเข้
 2. คลองจรเข้น้อย
 3. คลองลาดกระบัง
 4. คลองทับยาว
 5. คลองลำปลาทิว
 6. คลองพระยาเพ็ชร
 7. คลองประเวศบุรีรมย์
 8. คลองหลวงแพ่ง
 
2. คลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ  กทม. มี 7 คลอง  คือ
 
 2.1  คลองหนึ่ง
 1. คลองสอง
 2. คลองสาม
 3. คลองสี่
 4. คลองแม่จันทร์
 5. คลองตาพุก
 6. คลองลาดบัวขาว
 
3.คลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตลาดกระบัง มี 31 คลอง คือ
 
 1.       คลองบัวเกราะ
 2.       คลองลำตาแฟง
 3.       คลองลำชะล่า
 4.       คลองลำตาอู่
 5.       คลองลำมะละกอ
 6.       คลองลำมะขาม
 7.       คลองแยกพระองค์
 8.       คลองลำบึงบัว
 9.       คลองบัวลอย
 10. คลองหนองตะกร้า
 11. คลองหนองคา
 12. คลองรางตาผ่อง
 13. คลองลำหลุมบัว
 14. คลองมอญ
 15. คลองลำกอไผ่
 16. คลองลำอ้อตัน
 17. คลองลัดทับยาว
 18. คลองแขก
 19. คลองกาหลง
 20. คลองลำอ้ายแบน
 21. คลองรางตาทุย
 22. คลองลำพะอง
 23. คลองเจ๊ก
 24. คลองลำแตงโม
 25. คลองลำนายโส
 26. คลองหนองปรือ
 27. คลองตาสอน
 28. คลองลำตาอิน
 29. คลองบางคูเวียง
 30. คลองรางตาเกษม
 31. คลองลำชวดเตย
 

อาชีพ

ลักษณะภูมิประเทศของเขตลาดกระบัง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประกอบกับการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชน  มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาประกอบอาชีพรับจ้างรองลงมาได้แก่อาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ
 

สถานที่สำคัญทางศาสนา

                                1. วัด  จำนวน 14 วัด  คือ
 1.    วัดลานบุญ
 2.    วัดสังฆราชา
 3.    วัดปลูกศรัทธา
 4.    วัดลาดกระบัง
 5.    วัดพลมานีย์
 6.    วัดราชโกษา
 7.    วัดขุมทอง
 8.    วัดอุทัยธรรมาราม
 9.    วัดสุทธาโภชน์
 10. วัดทิพพาวาส
 11. วัดบึงบัว
 12. วัดปากบึง
 13. วัดบำรุงรื่น
 14. วัดเฉลิมพระเกียรติ
 
2.  มัสยิด  จำนวน 7 แห่ง  คือ
2.1  มัสยิดน่าฟีอะห์ (ลำนายโส)            แขวงคลองสองต้นนุ่น
2.2  มัสยิดดารุ้ลมูฮีบบีน                            แขวงคลองสองต้นนุ่น
2.3  มัสยิดอันนูร                                              แขวงคลองสองต้นนุ่น
2.4  มัสยิดมานารุ้ลฮุดา                              แขวงขุมทอง
2.5  มัสยิดมูฮายีรีน                                     แขวงขุมทอง
2.6  มัสยิดดารุ้ลมุกีม                                  แขวงขุมทอง
2.7  มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์                       แขวงขุมทอง
 
                                3. โบสถ์     จำนวน  1  แห่ง  คือ  วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูดร์
                                4.  ศาลเจ้า    จำนวน  4  แห่ง  คือ
 1. ศาลเจ้าปึ้งเถ้า
 2. ศาลเจ้าแป๊ะกง
 3. โรงเจเฮงตั้ว
 4. โรงเจเทียงป้อฮุกติ้ง
 
มูลนิธิ      จำนวน  36  มูลนิธิ
 
สมาคม    จำนวน  32  แห่ง
 
ชุมชน ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 63 ชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง คือ
 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสุทธาโภชน์
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ลำปลาทิว (ทิพพาวาส)
 4.  
สถานพยาบาล   จำนวน 11 แห่ง  คือ
                                1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร
                                2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร จำนวน  8  แห่ง
                                      2.1  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า  ลาดกระบัง
                                      2.2  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45  ศูนย์สาขาคลองสองต้นนุ่น
                                      2.3  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45  ศูนย์สาขาคลองสามประเวศ
                                      2.4  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46  กันตารัติอุทิศ  เขตลาดกระบัง
                                      2.5  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46  ศูนย์สาขาลำปลาทิว
                                      2.6  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46   ศูนย์สาขาบึงบัว
                                      2.7  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46   ศูนย์สาขาขุมทอง
                                      2.8  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46   ศูนย์สาขาทับยาว
                                3.  โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
                                      3.1  โรงพยาบาลลาดกระบัง
                                      3.2   โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 8
 
สถานีตำรวจ  จำนวน  4  แห่ง  คือ
 1. สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง
 2. สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย
 3. สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง
 4. สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า
 
สถานีดับเพลิง    จำนวน 1 แห่ง  คือ  สถานีดับเพลิงลาดกระบัง
ธนาคาร  จำนวน 33  แห่ง 
 
หน่วยงานราชการ  จำนวน 5 แห่ง  คือ
 1. ศูนย์ดาวเทียม  สังกัดกระทรวงคมนาคม
 2. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขาลาดกระบัง
 3. หมวดการทางมีนบุรี  กรมทางหลวง
 4. หอสมุดแห่งชาติ  สังกัดกรมศิลปากร
 5. สนามกีฬาพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน 7  แห่ง  คือ
 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลาดกระบัง
 2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเจ้าคุณทหาร
 3. ชุมสายโทรศัพท์ลาดกระบัง
 4. การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี  สาขาลาดกระบัง
 5. สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง      ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 6. สถานีรถไฟลาดกระบัง, พระจอมเกล้า, หัวตะเข้, หลวงแพ่ง,ลานบุญ
 7. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 
สถาบันการศึกษา  จำนวน  37  แห่ง  ได้แก่
1.  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง คือ
1.1 โรงเรียนวัดราชโกษา (เปิดสอนเพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว)
1.2  โรงเรียนวัดลาดกระบัง (เปิดสอนเพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว)
1.3  โรงเรียนวัดสังฆราชา  (เปิดสอนเพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว)
1.4  โรงเรียนวัดพลมานีย์
1.5  โรงเรียนวัดปากบึง
1.6  โรงเรียนลำพะอง
1.7  โรงเรียนประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)
1.8  โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)
1.9  โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
1.10  โรงเรียนวัดลานบุญ (เปิดสอนเพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว)
1.11  โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
1.12  โรงเรียนวัดขุมทอง
1.13  โรงเรียนวัดบึงบัว
1.14  โรงเรียนวัดทิพพาวาส
1.15  โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
1.16  โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
1.17  โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
1.18   โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
1.19  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
 1. โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
 
                2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน      (สพฐ.)  จำนวน 3 แห่ง  คือ
2.1  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
2.2   โรงเรียนพรตพิทยพยัต
2.3   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
 
   3.  โรงเรียนเอกชน  จำนวน 8  แห่ง  คือ
3.1  โรงเรียนมาเรียลัย  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ม.6
3.2  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ป.6
3.3  โรงเรียนศึกษาพัฒนา  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ป.6
3.4  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ม.6
 1. โรงเรียนยอดดวงใจ  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ป.6
 2. โรงเรียนอรรถญาสาธิต  เปิดสอนชั้นอนุบาล  -  ป.6
 3. โรงเรียนยุพลพัฒน์วัฒนา เปิดสอนชั้นอนุบาล
 4. โรงเรียนอนุบาลพร้อม  เปิดสอนชั้นอนุบาล
 
   4.  วิทยาลัย  จำนวน 4 แห่ง คือ
 1. วิทยาลัยช่างศิลป  (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
 2. วิทยาลัยพณิชยการเอเซีย  (เอกชน)
 3. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 4. โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
 
   5.   มหาวิทยาลัย  จำนวน 1 แห่ง  คือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                       

ชุมชน  ในพื้นที่เขตลาดกระบังมีจำนวนชุมชน ทั้งหมด 63 ชุมชน รายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง    จำนวน 20 โรงเรียน  รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด