Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
***ลาดกระบัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่***

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

>>>นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ(นายกฤตย์พงษ์ พลอยบุษย์ ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเขตลาดกระบัง ณ ชุมชนวัดสุทธาโภชน์ สุนทรอุปถัมภ์ แขวงทับยาว และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ที่ ๑๓ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ โดยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย NOW! ผลักดันทันใจแก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัสวินขวัญ เมือง) 

#ภาพ-ธวัชชัย/ข่าว-ดวงกมล