Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
1.ที่ กท5307/1168
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทิพพาวาส
เรื่อง การให้บริการหลังการขายเครื่องทำน้ำเย็น
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/lkdo/1168.63.pdfดาวน์โหลด
2.ที่ กท5307/1169
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ตรวจสอบความชำรุด
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/lkdo/1169.63.pdfดาวน์โหลด
3.ที่ กท5307/1171
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง
เรื่อง ขอออกนอกเขต
ดาวน์โหลด
4.ที่ กท5307/1172
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง
เรื่อง ขอออกนอกเขต
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/lkdo/1172.63.pdfดาวน์โหลด
5.ที่ กท5307/1173
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแดงเป้า
เรื่อง ขอออกนอกเขต
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/lkdo/1173.63.pdfดาวน์โหลด
6.ที่ กท5307/1174
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแดงเป้า
เรื่อง ขอออกนอกเขต
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/lkdo/1174.63.pdfดาวน์โหลด
7.ที่ กท5307/1175
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุมทอง(เพรชทองคำอุปถัมภ์)
เรื่อง ขอออกนอกเขต
ดาวน์โหลด
8.ที่ กท5307/1176
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุมทอง(เพรชทองคำอุปถัมภ์)
เรื่อง ขอออกนอกเขต
ดาวน์โหลด