Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

23 กันยายน 2563
1.ที่ กท 5307/1533
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้มีไบอนุญษตปฏิบัตการสอนฯ
ดาวน์โหลด
2. ที่ กท 5307/ 1520      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดทิพพาวาส)
เรื่อง   ขออนุญาตออกนอกเขต
ดาวน์โหลด

3.ที่ กท 5307/ 1521      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดทิพพาวาส)
เรื่อง   ขออนุญาตออกนอกเขต
ดาวน์โหลด

4. ที่ กท 5307/ 1534      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ดาวน์โหลด

5. ที่ กท 5307/1535       ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ข่าว สคบ. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ดาวน์โหลด

6. ที่ กท 5307/ 1536      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลฯ
ดาวน์โหลด

7. ที่ กท 5307/ 1537      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ดาวน์โหลด

8. ที่ กท 5307/1538       ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)
ดาวน์โหลด

9. ที่ กท 5307/ 1539      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดพลมานีย์)
เรื่อง  ตรวจสอบภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้สินและพฤติการณ์ทางวินัย(นางรดามณี  ผิวขำ)
ดาวน์โหลด

10. ที่ กท 5307/1540       ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดบำรุงรื่น)
เรื่อง   คำสั่งสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่ 1153/2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ(น.ส.พัชรี  ประสมศรี)
ดาวน์โหลด

11. ที่ กท 5307/  1541     ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดราชโกษา)
เรื่อง   ขออนุญาตออกนอกเขต
ดาวน์โหลด

12.ที่ กท 5307/1542       ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด(วัดราชโกษา)
เรื่อง  ขออนุญาตออกนอกเขต
ดาวน์โหลด