Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

วันที่ 21 กันยายน 2563
1.ที่ กท 5307/1529 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งทบทวนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
ดาวน์โหลด
2.ที่ กท 5307/1530 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง สำนักงานเขตลาดกระบังขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
3.ที่ กท 5307/1531 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด
4.ที่ กท 5307/1532 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องภิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด