Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

วันที่ 18 กันยายน 2563
1.ที่ กท 5307/1525
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง แจ้งกำหนดส่งคำร้อง
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/1525.63.pdfดาวน์โหลด
2.ที่ กท 5307/1526
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลานบุญและโรงเรียนวัดราชโกษา
เรื่อง ขอเชิญประชุม
ดาวน์โหลด
3.ที่ กท 5307/1527
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด 
4.ที่ กท 5307/1528
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000095/1528.63.pdfดาวน์โหลด