Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

21 ตุลาคม 2562
1.กท 5307/1846
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฎิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้
ดาวน์โหลด
2.กท 5307/1848
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ระเบียบด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 และข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเเก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ดาวน์โหลด
3.กท 5307/1847
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฎิบัติงานบนระบบ e - GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ดาวน์โหลด
4.กท 5307/1844
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมิณผลการปฎิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ดาวน์โหลด
5.กท 5307/1845
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
6.กท 5307/1855
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  โครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง (น.ศ.ส) รุ่นที่ 9
ดาวน์โหลด
7.กท 5307/1851
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลด
8.กท 5307/1854
เรืยน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  โครงการฝึกอบรบพัฒนาศักยภาพบูกจ้างในโรงเรียนสักัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
9.กท 5307/1849
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขออนุญาติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37
ดาวน์โหลด
10.กท 5307/1850
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา
เรื่อง  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อสารการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด
11.กท 5307/1843
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
ดาวน์โหลด