Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

16 ตุลาคม 2562
1.ที่ กท 5307/1828
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ดาวน์โหลด
2.ที่ กท 5307/1829
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ส่งสำรวจความต้องการวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเขต
ดาวน์โหลด
3.ที่ กท 5307/1830
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย)
ดาวน์โหลด
4.ที่ กท 5307/1832
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขออนุมัติแนวทา่งปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
ดาวน์โหลด