Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

15 ตุลาคม 2562
1.ที่ กท 5307/1820
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
เรื่อง  รายงานผลการประชุม
ดาวน์โหลด
2.ที่ กท 5307/1817
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ดาวน์โหลด
3.ที่ กท 5307/1818
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินและสำรวจความต้องการชุดหนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ดาวน์โหลด
4.ที่ กท 5307/1821
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  การจับจองเช่าที่ดินจัดสรร
ดาวน์โหลด
5.ที่ กท 5307/1822
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ส่งสำเนาหนังสือรานงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในราชการของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562
ดาวน์โหลด
6.ที่ กท 5307/1823
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แนวทางปฎิบัติในการรับส่วนเเถบพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ดาวน์โหลด
7.ที่ กท 5307/1824
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2789/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 และเเก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4648/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด
8.ที่ กท 5307/1825
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอส่งหนังสือรายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
9.ที่ กท 5307/1826
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แจ้งโรงเรียนเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
9.ที่ กท 5307/1827
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด