Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

10 ตุลาคม 2562
1.กท 5307/1800
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ซุบซิม กทม.
ดาวน์โหลด
2.กท 5307/1806
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารสุข ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
3.กท 5307/1807
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
4.กท 5307/1808
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุมทอง
เรื่อง  แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดาวน์โหลด
5.กท 5307/1809
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวที่ 9 ยุวกาชาด
ดาวน์โหดล
6.กท 5307/1814
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เรื่อง  ขอเชิญประชุม
ดาวน์โหลด
7.กท 5307/1810
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เรื่อง  ขอส่งตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการด้านการสอน (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาอาหรับ)
ดาวน์โหลด
8.กท 5307/1815
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  สำรวจความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด