Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

หนังสือเวียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

7 ตุลาคม 2562
1.ที่ กท 5307/1761
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ดาวน์โหลด
2.ที่ กท 5307/1763
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  ขอส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
ดาวน์โหลด
3.ที่ กท 5307/1764
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
4.ที่ กท 5307/1765
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  การกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
5.ที่ กท 5307/1766
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  การให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเมื่อได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ
ดาวน์โหลด
6.ที่ กท 5307/1767
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  การสมัคเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว)รุ่นที่ 11 (ผู้บริหาร)
ดาวน์โหลด
7.ที่ กท 5307/1771
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลำพะอง
เรื่อง  รายงานผลงานครูได้รับรางวัลชมเชย สภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด
8.ที่ กท. 5307/1769
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เรื่อง  ขออนุญาตนำข้าราชการครูเเละบุคลากร ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ดาวน์โหลด
9. กท 5307/1768
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เรื่อง  ขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
ดาวน์โหลด
10.ที่ กท 5307/1772
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด