Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

องค์ความรู้

การฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและระบบสารบรรณ สำนักงานเขตลาดกระบัง
สำนักงานเขตลาดกระบัง  จัดการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและรรบบงานสารบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้ารชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รับความรู้วความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ  เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นดังนี้
- การอบรมระเบียบงานสารบรรณ  ในวันที่ 7 กันยายน 2550 เวลา 16.00 - 18.00 น.
- การอบรมระบบงานสารบรรณ  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นละ 2 วัน  ได้แก่
       --> รุ่นที่ 1  วันที่ 10 - 11 กันยายน 2550 เวลา 16.00 - 18.00 น.
       --> รุ่นที่ 2  วันที่ 12 - 13 กันยายน 2550 เวลา 16.00 - 18.00 น.