Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERECE:TOR) การจ้างเหมาปรับปรุงซอยร่มเกล้า 1 จากถนนพัฒนาชุนบท 3 ถึงคลองหนึ่ง (6 ตุลาคม 2559)